Singing “Kobuta-Tanuki-Kitsune-Neko”. Kaito and Naomi helped out our instructor Yumiko.